Què és una localització?

Seguir

Aquest article és una introducció al concepte de localització i jerarquia de localitzacions a la plataforma.

Contingut d'aquest article:

Definició de localització

Les localitzacions són unitats que utilitza la plataforma per a organitzar les dades inserides d'una forma específica. Una localització pot representar des d'una ciutat fins a una habitació, dependrà del projecte que s'estigui duent a terme. Per tant, un/a usuari/a podrà determinar el significat d'una localització en funció del projecte.

Les localitzacions han d'organitzar-se en una jerarquia, on cada element estarà relacionat amb l'anomenada "Regió pare", que definirà la forma en què els dispositius podran ser analitzats un cop creats a la plataforma.

Hi ha quatre tipus d'elements dins la jerarquia de localitzacions:

  • Global: L'element que es troba més amunt de la jerarquia, present en cada compte. Aquest element no es pot eliminar ja que representa, literalment, el compte creat.
  • Zones: Les zones s'acostumen a utilitzar per a diferenciar grups d'edificis o instal·lacions. Per exemple, una zona podria representar una ciutat. Aleshores, els elements que estiguessin per sota a la jerarquia correspondrien a edificis monitoritzats en aquella ciutat en particular.
  • Localitzacions: Les localitzacions són els elements més útils dins la jerarquia de localitzacions. Representen la instal·lació monitoritzada.
  • Sub-localitzacions: Les sub-localitzacions poden representar una part d'una localització, com per exemple una planta d'un edifici o una secció d'una indústria.

En la imatge a continuació, es pot observar una possible distribució dels diferents elements de la jerarquia de localitzacions:

dexma-WhatIsALocationAndTheHierarchyOfLocations-01.png

Com es pot observar, en una jerarquia de localitzacions es poden tenir múltiples nivells de zones (una zona podria tenir una altra zona com a regió pare); només un nivell de localització (una localització no pot tenir una altra localització com a regió pare); múltiples sub-localitzacions (una sub-localització pot tenir una altra sub-localització com a regió pare). Això condueix a les següents possibilitats d'organització de la jerarquia de localitzacions:

Regió pare / Tipus de localització Zona Localització Sub-localització
Global
Zona
Localització No No

Sub-localització No No 

Cal tenir en compte que no és necessari configurar tots els elements disponibles a la jerarquia de localitzacions en un projecte si aquests no afegeixen valor. Per exemple, un projecte podria no tenir cap sub-localització.

Una altra diferència important entre els diferents elements de la jerarquia de localitzacions són les funcionalitats que poden estar associades a aquests:

Funcionalitat / Tipus de localització Zona Localització Sub-localització
Calcular KPI No
Calcular graus-dia No
Associar dispositius
Assignar subministraments i preus
Crear grups No
Generació d'informes basats en localitzacions No
Configuració d'Apps relacionades amb localitzacions
Configuració d'alertes No

Configuració de localitzacions

Els elements que haurien de configurar-se en una localització són els següents:

Paràmetre Objectius
Regió pare Construir la jerarquia de localitzacions
Àrea KPI per a àrea (creat automàticament)
Temperatura de referència Càlcul de graus-dia (calculats automàticament si es reben dades de temperatura)
Etiquetes Filtrar les dades incloses a la plataforma i comparar els edificis més fàcilment
Adreça Mostrar i comparar diferents localitzacions en un mapa
Mesuradors de referència

- Creació de Dashboards
Generació d'informes
- Detect

Assignar subministraments i preus

Calcular el cost energètic dels dispositius

Grups

Calcular el consum que no està sent monitoritzat en els edificis, com el consum "Resta" o el consum total

 

 

Definició de jerarquia de localitzacions

És molt important definir correctament la jerarquia de localitzacions per a poder optimitzar la capacitat de comparació entre edificis que ofereix la plataforma. Depenent del projecte, la jerarquia de localitzacions disposarà d'un nombre diferent d'elements. Això implica que s'haurien d'aplicar estratègies diferents per a cadascun dels projectes que s'estiguin desenvolupant, ja que també seran diferents les necessitats d'anàlisis de cadascun d'ells.

Aleshores, què hauria de tenir-se en compte quan es decideix la millor jerarquia de localitzacions? Et recomanem el nostre article Entenent la jerarquia de localitzacions perquè ho descobreixis!

Filtrar localitzacions a la pantalla d'anàlisi

Si ja has decidit com organitzar la teva jerarquia de localitzacions, potser t'estàs preguntant si hi ha altres eines per seleccionar i filtrar els dispositius que es poden comparar a la pantalla d'anàlisi. L'organització de la jerarquia determinarà els dispositius disponibles per mostrar una vegada seleccionis un element dins de la jerarquia.

De totes maneres, aquesta selecció es pot combinar amb l'ús d'etiquetes, que filtraran encara més la selecció de dispositius a representar.

Les etiquetes es configuren al menú de localitzacions i sub-localitzacions, cosa que implica que no s'aplica a Zones o al Global.

Si estàs interessat, no dubtis a aprendre més sobre filtrar i etiquetes!

Trobeu que l'article ha estat útil?