Entenent la jerarquia de localitzacions

Seguir

En aquest article entendràs com funciona la jerarquia de localitzacions dins la plataforma de gestió energètica.

Aquest article inclou les seccions següents:

Introducció

La plataforma disposa d'una eina molt útil per a projectes multi-localització en què es vulgui mantenir una estructura lògica i es vulgui disposar d'indicadors agregats per zona de forma eficient i ràpida.

La plataforma permet organitzar les localitzacions en base a criteris jeràrquis i/o geogràfics. D'aquesta manera, permet una millor anàlisis per zones geogràfiques o organitzatives, agregant el consum energètic d'electricitat, gas, aigua... Per a tornar als conceptes més bàsics relacionats amb les localitzacions, fes un cop d'ull al nostre article: Què és una localització?

Elements de la jerarquia

L'esquema jeràrquic de la plataforma és el següent. Disposem de 4 elements diferents explicats a continuació:

dexma-Understandingthehierarchyoflocations_02.png

 • Global: arrel del projecte
 • Zona: subnivell. Pot representar una zona jeràrquica o geogràfica (Europa, Espanya, Campus Nord, etc.)
 • Localització: la unitat lògica de la plataforma. Depenent del projecte, una localització pot ser una simple oficina, un edifici, una fàbrica, un aeroport, etc.
 • Sub-localització: un pas més enllà de la localització. Representa una regió o secció de la localització, com per exemple: una planta d'un edifici, una habitació, una zona d'un edifici, una sala, etc.

Depenent dels elements creats, aquests disposaran d'uns paràmetres de configuració o no. La taula següent indica les possibilitats que té cadascun dels elements. Per exemple, es poden crear i configurar ratis en una localització, però no en una zona.

dexma-Understandingthehierarchyoflocations_05.png

A tenir en compte en la creació de la jerarquia de localitzacions

Els elements que es descriuen a continuació haurien de tenir-se en compte abans de la creació de la jerarquia de localitzacions.

 • Els dispositius únicament poden estar assignats a un element jeràrquic (global, zona, localització o sub-localització)
 • Diversos informes es configuren a través dels mesuradors de referència en localitzacions. Això implica que només un dispositiu en aquella localització o sub-localització serà inclòs en aquest tipus d'informe.
 • Els ratis (o KPI) s'apliquen a localitzacions o sub-localitzacions. Els ratis afectes TOTS els dispositius d'aquella localització o sub-localització.
 • Les etiquetes poden aplicar-se en localitzacions o sub-localitzacions, així que si consideres que les necessites per a comparar diferents edificis del teu portfoli, millor tenir-ho en compte!

El concepte d'herència

El concepte d'herència és el més important a tenir en compte per a definir com organitzar la jerarquia de localitzacions.

Si assignes un dispositiu a una zona, les localitzaciones i sub-localitzacions que es trobin per sota, heretaran aquell dispositiu assignat a la zona. O si assignes un dispositiu a una localització, aquest apareixerà també a la sub-localització que penja d'aquesta. Això ajudarà a configurar els projectes de forma molt més ràpida. Per exemple, si alguns dels teus edificis estan situats en una mateixa ciutat, es pot assignar el dispositiu de "Temperatura exterior" a la "Zona" (que representa la ciutat), de manera que totes les localitzacions heretaran el dispositiu de temperatura corresponent. Així doncs, només cal assignar el dispositiu una vegada en lloc de fer-ho per a cada localització.

El concepte d'herència serà aplicat en tots els menús de configuració i visualització de la plataforma. Per exemple, si estàs configurant els mesuradors de referència d'una sub-localització, podràs seleccionar aquells dispositius que es trobin en la localització superior. Si estàs representant un gràfic, podràs mostrar també tots els dispositius que es trobin també en una localització superior.

dexma-hierarchy-04.png

Seguint un exemple:

dexma-Understandingthehierarchyoflocations_01.png

- Si l'element de la jerarquia Sublocation 1 es triés, els dispositius assignats a Test, Zone 1, Location 1, Sublocation 1 i Sub-Sublocation 1 estarien disponibles.

- Si l'element de la jerarquia Location 2 es triés, els dispositius assignats a Test i Location 2 estarien disponibles.

- Si l'element de la jerarquia Test es triés, TOTS els dispositius del compte estarien disponibles.

Configuració de la jerarquia de localitzacions

Per a visualitzar la jerarquia de localitzacions, hauràs d'anar a Configuració > Localitzacions i fer clic en el botó d'"Arbre de jerarquia". Aquí podràs seleccionar i arrossegar zones, localitzacions i sublocalitzacions sota la branca de l'arbre corresponent. Simplement selecciona l'element desitjat i mou-lo fins a l'element final adequat.

dexma-hierarchy-02.png

Visualització de la jerarquia de localitzacions

Podrem visualitzar tot el projecte des de qualsevol punt de l'arbre que desitgem. D'aquesta manera, podrem situar-nos en qualsevol localització de forma ràpida a partir del navegador que es troba a la part superior de la pantalla inicial. Per aprendre més sobre eines de filtratge quan es navega per la plataforma, fes clic aquí.

Exemples de diferents jerarquies de localitzacions

En aquesta secció, es mostren tres exemples de jerarquia de localitzacions:

 1. Comercialitzadores o altres empreses treballant en diversos països o zones geogràfiques
 2. Empreses amb estratègies de facturació dividida, del llogater (tenant-billing)
 3. Empreses amb diverses línies de negoci o tipologies d'edifici

Exemple 1 - Comercialitzadores o altres empreses treballant en diversos països o zones geogràfiques

dexma-hierarchy-05.png

En aquest exemple, el primer nivell de jerarquia correspon a cada país i el segon nivell de jerarquia correspon a ciutats, sent ambdues zones (en verd). El següent nivell de la jerarquia són les localitzacions i representen un edifici en aquesta ciutat específica (en groc). En l'exemple hi ha dos tipus d'edificis, escoles i hospitals, que han estat etiquetats com a tals en cada configuració de localització:

dexma-hierarchy-06.png

Aquesta distribució permet la comparació dels edificis de la mateixa regió tant en els informes com en els quadres de comandament. A més, permet crear un informe per a cada localització específica de manera automàtica.

Seleccionant el nivell de país en la jerarquia, es limita l'anàlisi a aquells dispositius que es troben dins de les zones i localitzacions sota aquest país:

dexma-hierarchy-07.png

Les etiquetes també permeten filtrar els dispositius en les pantalles d'anàlisi per tipus d'edifici:

dexma-hierarchy-08.png

A més, podem utilitzar la jerarquia i les etiquetes en l'anàlisi de múltiples dispositius en Anàlisis Avançades, agregant els consums de totes les localitzacions sota un nivell de jerarquia, o agregant només el consum d'aquelles localitzacions amb una etiqueta determinada.

Exemple 2 - Empreses amb estratègies de facturació dividida, del llogater (tenant-billing)

dexma-Understandingthehierarchyoflocations_03.png

Per a facturació dividida dins d'un mateix edifici, la proposta per a jerarquia de localitzacions seria utilitzar com a primer nivell de la jerarquia les ciutats (si l'empresa treballa en múltiples ciutats); com a segon nivell de jerarquia edificis, tots dos sent zones.

El següent nivell de la jerarquia serien les localitzacions que, en aquest cas, representen un apartament dins d'un edifici en particular. En cas que hi hagi parts de l'apartament (com habitacions), que siguin d'interès, es podrien representar com a sub-localitzacions, que es convertirien en els últims elements de la jerarquia.

D'aquesta manera, el consum de cada àrea dins de l'apartament podria ser analitzat i els edificis podrien ser agregats geogràficament.

Exemple 3 - Empreses amb diverses línies de negoci o tipologies d'edifici

En aquest cas, seria interessant analitzar cada línia de negoci o tipologia d'edifici. Si fos necessari, també es podria establir una diferenciació entre ciutats o zones geogràfiques. Traduïnt aquestes afirmacions a la jerarquia de localitzacions, s'hauria d'organitzar de la següent manera:

dexma-Understandingthehierarchyoflocations_04.png

A través d'aquesta organització, els edificis es podrien agregar fàcilment per zona i tipus d'edifici, cosa que facilitaria la identificació de consums fora de la normalitat.

A més, l'ús d'etiquetes podria ajudar encara més a personalitzar els anàlisis.

Trobeu que l'article ha estat útil?