Apps Market - Optimització de potència per a tarifes elèctriques d'Espanya

Seguir

n aquest article, aprendràs com funciona l'aplicació d'"Optimització de potència". L'article està dividit en les següents seccions:

Introducció

Aquesta aplicació et permet optimitzar la potència contractada dels teus subministraments segons les noves tarifes espanyoles, vigents a partir de l'1 de juny de 2021.

 • Optimitza potències de subministraments amb potència contractada superior a 15 kW:
 • Optimitza segons les fórmules de penalització, calendari de períodes tarifaris, preus vigents i import per a fer un canvi de potència. Si fos necessari, converteix les tarifes antigues (3.0A, 3.1A i 6.1) a les noves tarifes 3.0TD i 6.1TD automàticament.

Tarifes compatibles

Les tarifes que es poden optimitzar amb aquesta aplicació són:

 • 3.0 TD (P > 15kW; V< 1kV)
 • 6.1 TD (1 kV < V ≤ 30 kV)
 • 6.2 TD (30 kV < V <= 72.5 kV)
 • 6.3 TD (72.5 kV < V < 145 kV)
 • 6.4 TD (V >=145 kV)

Requeriments

Els requeriments per poder utilitzar aquesta aplicació són els seguents:

 • Disposar de dades horàries o cada quart d'hora.
 • Disposar d'un subministrament, contracte i preus configurats.
 • Els preus utilitzats han de ser d'una tarifa espanyola, poden ser preus indexats.
 • El comptador general al qual es vulgui optimitzar la potència ha d'estar assignat al subministrament corresponent.
 • Es recomana disposar d'un any de dades.
 • Instal·lar l'aplicació "Optimització potència" des de l'Apps Market.
 • Tots els períodes han de tenir una potència contractada superior a 15 kW, com ho requereixen les tarifes 3.0 TD.

Important: Si disposes de menys d'un any de dades per a la simulació, el resultat serà una aproximació a l'òptim, ja que no tindrem tot el perfil de consums de tot l'any.

Com funciona?

Un cop instal·lada l'aplicació "Optimització potència" des de l'Apps Market, aquesta aplicació apareixerà a la secció d'Anàlisi.

Per poder obtenir els resultats de l'optimització, cal inserir certs paràmetres d'entrada:

Screenshot 2023-10-19 at 13.20.00.png

 • CUPS: En aquest desplegable apareixen els subministraments existents en el compte juntament amb el CUPS configurat entre claudàtors. Cal seleccionar el que es vulgui optimitzar.
 • Dispositiu: En aquest desplegable apareixen tots els dispositius que s'han assignat al subministrament triat. Cal seleccionar el dispositiu que es vulgui optimitzar.
 • Data d'inici i data de fi per a les quals es vulgui executar l'optimització. Seleccionant la data d'inici, automàticament es seleccionarà la data de fi sumant 365 dies.
 • Optimitzar potència en P6: Selecciona aquesta casella si vols optimitzar la potència de P6.

Un cop s'han determinat els paràmetres d'entrada, fes clic a Calcular i apareixeran els resultats. No hauria de trigar més de 30 segons.

Nota. La data de fi no es pot seleccionar per assegurar que s'agafaran dades d'un any complet: Donat que ara les tarifes són de 6 períodes i cada mes els consums són en períodes diferents, podria passar que s'escollissin sense voler 3 mesos en els quals només hi ha P4, P5 i P6, la qual cosa seria insuficient per a fer l'optimització. En cas que hi hagi manca de dades i triar un any complet tampoc sigui suficient, s'estimarà el consum que falta.

Resultats 

A continuació es mostra un exemple dels resultats de l'optimització de potència.

 • Resultat de l'optimització: Taula en la qual es mostren les potències contractades actuals i les que proposa el sistema com a òptimes. El títol mostra la conversió de tarifa realitzada.
 • Detalls econòmics de l'optimització: Resum dels costos i els estalvis (o no) que comporta l'optimització.

Screenshot 2023-10-19 at 13.22.36.png

Amb quins dades s'optimitza la potència i amb quina fórmula?

En funció de la potència contractada i les dades disponibles (horàries o cada quart d'hora), s'aplicarà una fórmula o una altra per a l'optimització. La següent taula descriu els quatre casos que es poden donar:

mceclip1.png

Fórmula simple - comptadors amb tipus de mesura 4 i 5

mceclip3.png

 

Fórmula complexa - comptadors amb tipus de mesura 1, 2 i 3

mceclip2.png

Preus utilitzats per a la penalització de potència

Els preus utilitzats a l'optimització de potència (càrrecs + peatges) són els disponibles i publicats per la CNMC i el Govern d'Espanya en successius documents oficials. Un cop calculats els resultats, apareixerà una taula final on s'especifiquen els valors utilitzats, ja que els preus depenen de la tarifa que s'està optimitzant.

Costos associats al canvi de potència

Quan es realitza un canvi de potència, cal abonar els drets de connexió, que actualment són de 9,04 € per a la tarifa 3.0TD, de 79,50 € per a la 6.1TD i de 267 € per a la 6.2TD. Els importes es publiquen en documents oficials (exemple, BOE). Aquests valors no depenen de la magnitud del canvi de potència, sinó que representen el cost associat a fer el tràmit.

Si en modificar la potència es volgués augmentar la potència normativa (la potència màxima contractada, P6), llavors s'haurien d'afegir dos costos addicionals:

 • Pagaments per dret d'extensió, actualment 17,37 €/kW per a les 3.0TD, 15,72 €/kW per a les 6.1TD i 15,34 €/kW per a les 6.2TD.
 • Pagaments per dret d'excés, actualment 19,70 €/kWh per a les 3.0TD, 16,99 €/kW per a les 6.1TD i 14,73 €/kW per a les 6.2TD.

Els costos que cal abonar es tenen en compte a l'optimització de potència de manera que s'assegura que l'estalvi aconseguit sigui superior als costos a abonar. Aquests costos es poden veure reflectits als detalls econòmics de l'optimització:

 

Per últim, és rellevant esmentar que a l'optimitzar potència a P6 (6.X TD o 3.0 TD) hi ha risc de pèrdua de drets d'extensió (5 anys en Mitjana Tensió i 3 en Baixa Tensió), accés i connexió, amb risc de no recuperar-los i un possible cost associat si en el futur són necessaris.

Extrapolació a un any (365 dies) en cas de disposar de menys dades

En cas que es triï un període de temps sobre el qual es disposin de menys de 365 dies amb dades, l'aplicació mostrarà un missatge especificant els dies amb els quals s'ha optimitzat i indicant que s'ha realitzat una ponderació lineal (regla de tres) per a estendre els resultats a un any complet.

Exemple del missatge mostrat:

DEXMA_Optimizacio_n_potencia_ejemplo_ponderacio_n.png

[Tarifes antigues] Cas amb tarifes 3.0A amb potències no creixents

Les tarifes 3.0A permeten tenir contractes amb potències no creixents (és a dir, P1 = 120 kW, P2 = 120 kW, P3 = 100 kW). Per contra, la nova tarifa equivalent (3.0 TD) té una restricció de potències creixents. Això significa que:

 • Per aconseguir l'òptim cal seleccionar "Optimitzar potència a P6".
 • L'estalvi final serà superior al indicat a l'aplicació, ja que no s'està sumant l'extra de potència que s'hauria de contractar en fer la migració a les noves tarifes a P6.

Nota: Per a casos en què la freqüència de les dades és horària, la plataforma selecciona el consum horari màxim del mes concret i en el període indicat, i considera aquest valor com a potència màxima.

Com es converteixen les tarifes antigues a les noves?

En el cas que el subministrament disposi de les tarifes antigues configurades (anteriors a l'1 de juny de 2021), s'aplicarà la següent taula de conversió per convertir-les a les noves tarifes:

mceclip0.png

Les altres tarifes existents no es convertiran a la seva equivalent actual, així que hauran d'estar actualitzades a la plataforma directament.

Nota. Si la tarifa a la plataforma està configurada com a 6.XTD, es considerarà 6.1TD.

Preu de l'aplicació

Gratuït amb una llicència de la plataforma EM. Aquesta aplicació no comporta cap cost addicional, sempre que es disposi d'una llicència de software de la plataforma. Es pot instal·lar des del mercat d'aplicacions.

Trobeu que l'article ha estat útil?